Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, 25 December 2012

Perang Mu'tah


Terbunuhnya utusan nabi
Nabi mengutus seorang yang bernama El Harist bin Umair Al Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Syurahbil bin Amru Al Ghasani. Penguasa kota Busra wakil kerajaan Romawi Timur.

Utusan Nabi itu ditangkap dan digiring dalam dalam keadaan terikat kehadapanya. kemudian dibunuh. Padahal menurut kebiasaannya tidak boleh seorang utusan dibunuh di kalangan kaum raja dan pembesar, sekalipun permusuhan yang di bawa itu tidak disenangi.

Kejadian semacam itu memang tidak boleh didiamkan, kerana hal itu akan membahayakan bagi setiap utusan dan merupakan penghinaan terhadap orang yang mengutusnya.

Perbuatan orang itu seharusnya diberi pengajaran secepatnya agar para utusan tidak terancam keselamatannya dan perbuatan itu pun tidak akan berulang sekali lagi.
Tentera Islam Yang Pertama Kali Dikirim Ke Romawi
Ketika Nabi mendengar berita perlakuan penguasa Busrah beliau mempersiapkan untuk pengiriman tentera Islam ke sana
pada bulan Jamadil Awal tahun kelapan hijrah.

Kaum Muslimin bersiap-siap untuk ikut serta dalam pasukan Islam yang akan dikirim ke Busrah. Jumlah tentera Islam yang ikut keluar pada waktu itu ada ribu orang. Sebagai pimpinan Nabi menunjuk Zaid bin Harithsah bekas budak Nabi. dalam pasukan Islam yang dikirim oleh Nabi itu bergabung beberapa sahabat terkemuka kaum Muhajirin dan Ansyar. Nabi berpesan kepada mereka:"Jika Zaid bin Harithsah terbunuh sebagai gantinya adalah Ja`far bin Taib dan jika Ja`far terbunuh sebagai gantinya adalah Abdullah bin Rawahah".

Waktu pemberangkatan pasukan Islam itu tiba, kaum Muslimin melepas keberangkatan mereka dan mereka memberikan ucapan selamat tinggal.dan mereka akan menghadapi pasukan kerajaan yang terbesar dan yang terkuat di masa itu.

Pasukan itu meneruskan perjalanannya mereka tiba disatu tempat yang bernama Ma`an. Kaum Muslimin mendengar bahawa kaisar Heraklius bersama tenteranya sebesar seratus ribu orang sedang berada di Balqa`. Pasukan Heraklius ini dibantu oleh beberapa suku Kabilah Arab termasuk suku Banu Lahkmin, Juzam, Balqain, Bahran, dan Banu Bala. Pasukan Islam tetap berada di Ma`an selama dua malam untuk bermesyuarat. Dalam permesyuaratan itu disepakati untuk menulis surat kepada Rasulullah untuk memberitahu besarnya jumlah pasukan musuh untuk meminta pertimbangan apakah Nabi akan mengirim bantuan atau memberi pertimbangan yang lain.

Berperang Tidak TergantungbPada Kekuatan Dan Banyaknya Pasukan
Abdullah bin rawahah berpidato memberi semangat pada pasukannya:"Hai kaumku! Demi Allah sesungguhnya apa yang kamu benci yang kamu keluar untuk mendapatkan syahadah.janganlah kita memerangi manusia dengan melihat jumlah tentera dan besarnya kekuatan. tetapi kita berperang hanya dengan agama ini, yang dengannya kita diberi kemuliaan oleh Allah. Keran itu teruskanlah niat kalian pasti kalian akan mendapat salah satu dari dua. Yaitu kemenangan ataupun mati syahid".

Atas anjuran Abdullah bin Rawahah ini maka kaum Muslimin meneruskan perjuangan ke medan perjuangan.
Kaum Muslimin Berjuang Bermati-matian
Ketika pasukan Islam menuju ke Balqa` mereka bertemu dengan sejumlah orang Arab dan Orang Romawi di salah satu perkampungan Balqa` yang bernama Masyarif. Pasukan musuh itu berusha mendekat namun pasukan Islam menuju suatu tempat yang bernama Mu`tah. di tempat inilah kedua-dua pasukan ini bertempur bermati-matian.

Zaid bin Harithsah berjuang mati-matian dengan membawa bendera Rasulullah sampai beliau gugur sebagai syahid. Belaiu diserang musuh dengan tombak dan panah dari segala penjuru. Sebelum Bendera itu gugur ke tanah Ja`far berhasil merebutnya dari tangan Zaid yang tersungkur kebawah. Ja`far terus menagdakan serangan yang bertubi-tubi dengan bendera Islam tetap ditanganya. Kemudian belaiu meninggalkan kudanya yang terluka dan belaiu maju kehadapan sehingga tangan kanannya terputus. Denagn cepat bendera Islam itu di rebut oleh tangan kirinya. Ketika tangan kirinya terputus beliau mendakapi bendera Islam itu dengan kedua tangannya yang masih tersisa.

Beliau terus maju sampai akhirnya beliau gugur sebagai syahid. Pada jenazah beliau ditemui tiga puluh tiga anak panah. Didadanya terdapat iaitu diantara dua tulang bahunya terdapat sembilan puluh luka bekas pukulan pedang, tombak, dan anak panah. Beliau meniggal sebagai syuhada` yang terus menuju ke syurga.

Setelah Ja`far terbunuh bendera Islam direbut oleh Abdullah bin Rawahah, dengan semangat yang bernyala-nyala beliau terus maju kehadapan. Ketika beliau turun dari kudanya beliau bertemu dengan sepupunya yang memberi sekerat tulang yang ada dagingnya. Sepupunya berkata:"kuatkan tulang punggungmu dengan daging ini, kerana kulihat kamu sangat payah selama beberapa hari ini". Daging itu dimakannya sedikit kemudian segera dibuang dan beliau terus berjuang sehingga gugur sebagai syahid.

Khalid Seorang Pemimpin Yang Bijaksana
Setelah gugurnyan pahlawan Islam yang tersebut diatas, kaum Muslimin bersepakat untuk menyerahkan pimpinan kepada Khalid bin Walid. Bendera Islam itu kemudiannya dipegang oleh Khalid. Kemudian Khalid mengadakan peperangan dengan sengit sekali.

Khalid adalah seorang yang berpengalaman dalam mengatur taktik perang. Ketika beliau melihat besarnya jumlah pasukan musuh yang berlipat ganda itu, beliau mengajak pasukannya mundur ke selatan, sedangkan musuh mundur ke utara.
Ketika malam tiba, kedua-dua pasukan masing-masing menjauh dari lawannya. Kedua pihak lebih mengutamakan keselamatan daripada meneruskan peperangan yang akan membawa kebinasaan.

Di pagi harinya Khalid menugaskan sebahagian pasukannya yang berada di garis belakang untuk mengadakan pergaduhan sebagai taktik seolah-olah kaum Muslimin mendapat bala bantuan dari Madinah. taktik yang diatur oleh Khalid ternyata berhasil. mereka jadi takut terhadap kaum muslimin sehingga sebahagiannya ada yang berkata:"Jika jumlah tentera sebesar tiga ribu orang saja sudah cukup untuk membuat kita seperti yang kita ketahui. Apalagi jika mereka mendapat bantuan yang tidak diketahui besar jumlah dan kekuatannya.

Selanjutnya pasukan Romawi terus berusaha mundur dan tidak meneruskan peperangan. Dengan ini peperangan pun berakhir.
Nabi Mendapat Khabar Dari Allah Jalan Peperangan
Ketika kaum Muslimin sedang dalam medan perang Mu`tah, Rasulullah yang sedang berada di Madinah memberi tahu kepada sebahagian para sahabat beliau apa yang terjadi di medan peperanga. Anas bin malik meriwayatkan sebagai berikut:" Sesungguhnya Rasulullah saw memberitahu kepada orang ramai tentang kematian zaid, Ja`far dan Abdullah bin Rawahah sebelum ada seorangpun yang membawa khabar kematian mereka".Nabi berkata:" Bendera dipegang oleh Zaid ia terbunuh. Selanjutnya bendera itu di pegang oleh Ja`far sampai ia terbunuh. Setelah itu bendera di pegang oleh Abdullah bin Rawahah sampai ia terbunuh. selanjutnya bendera itu dipegang oleh salah seorang daripada pedang Allah (Khalid) sampai Allah memberikan kemenangan".

Ja`far Digelar Oleh Nabi Dengan Thayyar Dzil Janaahaini
Nabi memberi keterangan tentang kematian ja`far.Katanya:" Sesungguhnya Allah menggantikan kedua tangan Ja`far yang terputus dengan kedua sayap yang dapat dipakai terbang dalam syurga kemana saja sesukanya." Belas Kasih Nabi
Nabi berkata kepada isteri Ja`far bin Abi Talib:" Bawalah kemari putera Ja`far". setelah putera Ja`far berada dihadapanya beliau mencium putera Ja`far sambil kedua matanya basah oleh air matanya, dan beliau memberitahu tentang kematian Ja`far sebagai syahid. Ketika orang datang menyampaikan Khabar kematian Ja`far beliau berkata kepada keluarga beliau saw:" Buatkan makanan untuk keluarga Ja`far telah datang kepada mereka suatu musibah yang menyibukkan mereka".

Diwajah beliau kelihatan sedih sekali atas berita kematian itu.
Mereka Adalah Pasukan Penyerang Bukan Pasukan Pengecut
Ketika pasukan Islam mendekati kota Madinah Nabi keluar untuk menyambut mereka.Nabi diikuti oleh kaum Muslimin dan anak-anak kecil. Nabi keluar dengan seekor kaldainya bersama-sama kaum Muslimin. Nabi memerintahkan agar anak-anak kecil dibawa menyambut pasukan Islam. sedang putera Ja`far diminta oleh Nabi. Beliau mendukung putera Ja`far serta membawanya untuk menyambut pasukan Islam. Ketika pasukan Islam itu sampai, kaum Muslimin menyambutnya dengan melemparkan tanah kewajah-wajah mereka sambil mengejek mereka" Hai pasukan yang pengecut! Kalian telah lari drangkatan pasukan itu ari medan perang (fisabilillah). Nabi menjawab:" Mereka itu bukanlah Pasukan pengecut tapi mereka adalah pasukan yang menyerang insyaalah." Antara Perang Mu`tah dengan Penaklukkan Kota Mekah
Antara perang Mu`tah dan penaklukkan kota Mekah Nabi mengirimkan seangkatan pasukan ke Dzatul salasil. Pemberangkatan pasukan itu tepat dibulan Jamadil akhir tahun kelapan hijriah. Dzatul salasil adalah suatu daerah dekat lembah Wadil Qura pusatnya banu Qudh`ah daerah ini sempat ditaklukkan oleh kaum Muslimin kemudian Nabi juga pernah mengirim seangkatan pasukan Islam dibawah pimpinan Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Pemberangkatan pasukan itu pada bulan rejab tahun kelapan Hijriah. Jumlah pasukan yang ikut ada tiga ratus orang yang tergabung dalamnya kaum Muhajirin dan Ansar.

Pasuakan Islam yang dibawah pimpinan Abu Ubaidah ibnu Jarrah itu dikirim oleh Nabi keperkampungan Bani Juhainah dekat dengan persisiran laut. Ketika ditengah perjalanan mereka ditimpa kelaparan. Sedangkan bekalan mereka habis .Sehingga terpaksa pasukan Islam tersebut makan sejenis daun-daunan (Alkabat). Kerana itu peperangan ini dikenali dalam sejarah dengan nama Sariah Al Kabat. Ketika mereka berada ditepi pantai tiba-tiba seekor ikan besar sejenis ikan Anbar terdampar ditepi laut. Mereka memakan daging ikan itu selama lima belas hari, sehigga tubuh mereka menjadi kuat kembali. Ketika Nabi mendengar cerita terdamparnya seekor ikan ditepi laut beliau berkata: "Itu adalah rezki Allah yang dikeluarkan untuk kamu."
Nabi juga memakan daging ikan itu sedikit.

Friday, 30 November 2012

Perang Uhud

Peperangan Uhud berlaku pada hari Sabtu,15 Syawal, tahun ke-3 hijrah.

Sebab berlaku ghazwah ini Quraisy ingin menuntut bela terhadap kekalahan dalam
Ghazwah Badar. Mereka membuat persiapan sehingga mereka benar-benar bersedia untuk memerangi Rasul s.a.w. di Madinah. Mereka keluar dalam angkatan tentera seramai 3,000 pejuang, tidak termasuk bilangan tentera Ahabisy.(Kaum yang dihubungkan kepada sebuah bukit di sebelah bawah Makkah yang dipanggil "Habisy". Mereka merupakan sekutu Quraisy)

Dalam angkatan ini terdapat 700 tentera berbaju perisai dan 200 pahlawan berkuda. Bersama mereka juga, 17 orang wanita termasuk Hindun binti 'Utbah, isteri Abu Suffian. Bapanya telah terbunuh dalam Ghazwah Badar.Quraisy bergerak sehingga sampai ke tengah-tengah wadi menghala ke Uhud (sebuah bukit tinggi yang terletak dua batu di utara Madinah) bertentangan dengan Madinah. Mengikut pendapat Rasul s.a.w. dan beberapa orang sahabat, orang Islam tidak perlu keluar menghadapi mereka. Bahkan orang Islam hendaklah bertahan di dalam kota Madinah.Sekiranya orang musyrik menyerang mereka, orang Islam akan menghalang mereka. Namun sebahagian pemuda-pemuda Islam serta sesetengah Muhajirin dan Ansor bersemangat untuk keluar dari Madinah dan meiawan orang musyrik di tempat perhimpunan mereka. Khususnya mereka yang tidak turut serta dalam Ghazwah Badar dan tidak memperolehi kemuliaan berperang dalam ghazwah tersebut.

Lantaran itu, Rasulullah s.a.w. telah beralah kepada pendapat mereka. Baginda masuk ke dalam rumah, memakai baju perisai, seraya meletakkan dinding perisai di belakang tubuhnya dan memegang tombak di tangan. Kemudian Baginda keluar menemui orang Islam dengan menggantung pedangnya di leher. Mereka yang mencadangkan kepada Baginda untuk keluar berperang di luar Madinah telah menyesal, kerana mereka menjadi sebab memaksa Baginda melakukan tindakan yang bertentangan dengan pendapat peribadi Baginda. Mereka berkata kepada Rasul s.a.w.: "Kami tidak seharusnya menyalahi pendapat kamu. Oleh itu, buatlah apa yang kamu mahu, atau kamu duduk di sini sekiranya kamu mahu."

Maka Rasul s.a.w. menjawab kepada mereka dengan sabda Baginda:

“Tidak wajar bagi seorang nabi, apabila dia memakai baju perisainya untuk
dia menanggalkannya semula, sehinggalah Allah memberikan hukuman
antaranya dan musuhnya.”

Kemudian Baginda bersama kira-kira 1,000 orang Islam telah berangkat keluar
Madinah termasuk 100 tentera berbaju perisai dan 2 pahlawan berkuda.

Ketika orang Islam berhimpun untuk keluar, Rasul s.a.w. melihat satu kumpulan
Yahudi mahu turut keluar bersama Abdullah bin Ubai bin Salul, ketua orang munafik. Rasul s.a.w. bertanya: "Adakah mereka telah Islam?" Mereka berkata: "Tidak wahai Rasulullah." Baginda bersabda:

“Suruh mereka pulang.Kita tidak meminta pertolongan orang musyrik untuk
memerangi orang musyrik.”

Di pertengahan jalan, Abdullah bin Ubai bin Salul bersama 300 orang munafik
menarik diri daripada turut serta membantu orang Islam berperang. Oleh itu, bilangan orang Islam hanya tinggal 700 orang. Kemudian Rasul s.a.w. meneruskan perjalanan sehingga sampai ke medan Uhud. Baginda menjadikan tenteranya membelakangi bukit Uhud dan menghadap tentera musyrik. Baginda telah membariskan tentera Islam, melantik seorang ketua bagi setiap pasukan. Baginda juga memilih 50 orang pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair al-Ansori, untuk melindungi bahagian belakang orang Islam daripada serangan balas tentera musyrik dari arah belakang. Baginda berpesan kepada mereka:

"Lindungi belakang kami supaya mereka tidak datang menyerang kita dari
arah belakang. Hujani mereka dengan anak-anak panah. Kuda tidak dapat
melawan panah. Kita akan terus menang selagimana kamu tetap tidak
berganjak daripada tempat kamu. Ya Allah, aku bersaksikan Engkau dalam
menghadapi mereka ".

Dalam riwayat lain, Baginda berpesan kepada mereka:

"Jika kamu melihat kami dilanggar garuda (kiasan kepada kebinasaan yang
cukup teruk), jangan kamu tinggalkan tempat kamu ini sehingga aku kirim
utusan kepada kamu. Sekiranya kamu melihat kami mengalah-kan kaum
(musyrik) itu atau kami menewaskan mereka dan mereka terbunuh, jangan
kamu tinggalkan tempat kamu sehingga aku hantar utusan kepada kamu."

Kemudian, bermulalah peperangan. Allah telah membantu orang Islam menentang musuh-musuh mereka. Orang Islam telah membunuh sebilangan mereka. Pihak musuh kemudiannya melarikan diri. Oleh itu, orang Islam sibuk memungut harta rampasan perang yang mereka dapati di kem orang musyrik. Para pemanah di belakang mereka melihat perkara tersebut. Mereka berkata: "Apa yang kita akan buat sedangkan Allah telah memenangkan Rasul-Nya?" Mereka terfikir untuk meninggalkan posisi masing-masing untuk memperolehi habuan rampasan perang. Lantas, ketua mereka, Abdullah bin Jubair memperingatkan mereka tentang pesanan Rasul s.a.w.. Namun, mereka menjawab bahawa peperangan telah tamat dan tidak perlu lagi untuk kekal di tempat mereka, Hanya Abdullah berserta 10 orang lain enggan meninggalkan posisi masing-masing. Khalid bin al-Walid (sebagai ketua sayap kanan angkatan orang musyrik ketika itu) melihat para pemanah telah meninggalkan posisi mereka di belakang tentera Islam, lantas berpatah balik menyerang hendap dari arah belakang.

Angkatan tentera Islam tidak menyedari serang hendap melainkan setelah pedang-pedang menyerang mereka di sana sini. Ikatan barisan mereka menjadi kacau bilau. Ketika itu juga, tersebar khabar angin bahawa Rasul s.a.w. telah terbunuh. Sebahagian mereka telah lari pulang ke Madinah. Orang musyrik dapat sampai kepada Rasul s.a.w.. Batu-batu yang mereka lontar mengenai Baginda sehingga Baginda jatuh pengsan, mukanya luka, kedua lututnya bercalar, bibir bawahnya berdarah dan topi di kepalanya pecah. Dua cincin rantai topi itu telah terbenam masuk ke pelipis Baginda. Orang musyrik bertambah ramai menyerang Rasul s.a.w. untuk membunuh Baginda. Baginda s.a.w. tetap bertahan bersamasama sekumpulan orang mukmin, antara mereka ialah: Abu Dujanah yang bertindak menjadi perisai Rasulullah s.a.w.. Dia melindungi Baginda daripada anak-anak panah orang musyrik.Anak-anak panah itu telah menembusi belakang tubuhnya. Antara mereka lagi, Saad bin Abi Waqqas. Beliau telah memanah pada hari tersebut kira-kira 1,000 anak panah. Antaranya lagi, Nasibah Ummu 'Umarah al-Ansoriyyah. Dia meninggalkan tugas memberi minum tentera yang cedera, untuk bertempur menggunakan pedang dan memanah demi mempertahankan Rasulullah. Dia terus bertempur sehinggalah sebatang anak panah hinggap mengenai tengkuknya, menyebabkan luka yang dalam. Bersama-sama Nasibah juga, suami dan dua orang anaknya yang turut serta mempertahankan Rasulullah. Rasulullah s.a.w. mendoakan untuk mereka:

“Semoga Allah memberkati kamu sekeluarga.”

Lantas Nasibah berkata:

"Doakan kepada Allah supaya kami menemanimu di syurga."

Lantas Baginda berdoa:

"Ya Allah, jadikan mereka teman-temanku di syurga."

Nasibah r.ha. berkata selepas itu: "Aku tidak mempedulikan lagi bencana yang menimpaku dalam urusan dunia."

Baginda s.a.w. telah berkata berkenaan Nasibah:

"Aku tidak menoleh ke kanan dan ke kiri pada hari Ghazwah Uhud,melainkan aku melihatnya berperang di hadapanku".

Pada hari tersebut, Nasibah mendapat 12 luka, sama ada akibat tikaman tombak
mahupun tetakan pedang.

Pada saat-saat genting itu, Ubai bin Khalaf telah cuba untuk sampai kepada Rasul s.a.w. bertujuan membunuh Baginda. Dia bersumpah tidak akan berpatah balik. Maka Nabi s.a.w. mengambil sebatang tombak daripada sahabat yang bersama Baginda, lalu merejamnya ke leher Ubai. Rejaman tersebut menyebab kematiannya. Ubai bin Khalaf juga merupakan satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi s.a.w. dalam semua ghazwah Baginda.

Kemudian Baginda s.a.w. dapat berdiri dan bangun dipangku oleh Tolhah bin
Ubaidillah. Baginda memandang ke arah orang musyrik dan ternampak sekumpulan daripada mereka berada di atas bukit. Lantas Baginda menghantar sahabat menghalau mereka turun seraya berkata:

"Tidak sepatutnya mereka berada lebih tinggi daripada kita. Ya Allah, tiada
kekuatan bagi kami metainkan dengan Kamu".

Pertempuran telah berakhir. Abu Suffian menyatakan kelegaan hatinya dan hati orang musyrik yang lain, setelah berjaya menebus kekalahan mereka dalam Ghazwah Badar dengan kata-katanya:

“Hari ini merupakan bayaran bagi hari Badar.”

Di antara mereka yang terbunuh dalam peperangan ini ialah Hamzah, bapa saudara Rasul s.a.w.. Hindun, isteri Abu Suffian telah mengkelar-kelar mayatnya, membelah jantungnya dan mengunyahnya. Dia merasa kepahitan jantung itu, lalu memuntahkannya.Rasul s.a.w. merasa amat sedih melihat keadaan Hamzah, lantas berkata:

“Sekiranya Allah memenangkan aku ke atas Quraisy di sesuatu tempat, aku akan kelar 30 orang lelaki daripada mereka.”

Namun selepas itu Allah melarang daripada mengelar mayat.

Bilangan orang Islam yang terbunuh dalam pertempuran ini ialah kira-kira 70 orang,sementara jumlah orang musyrik yang terbunuh ialah 23 orang.

Allah Taala telah menurunkan beberapa ayat berkenaan ghazwah ini bagi merawat
kelukaan hati orang-orang mukmin dan menyedarkan mereka tentang punca-punca kekalahan yang menimpa mereka. Allah berfirman dalam surah Ali Imran,yang bermaksud :

“Dan janganlah kamu merasa lemah (dalam perjuangan mempertahan dan
menegakkan Islam), dan janganlah kamu berdukacita (terhadap apa yang
akan menimpa kamu), padahal kamulah orang-orang yang tertinggi
(mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan) jika kamu orang-orang
yang (sungguh-sungguh) beriman.

Jika kamu (dalam peperangan Uhud) mendapat luka (tercedera), maka sesungguhnya kaum (musyrik yang mencerobohi kamu) itu telah (tercedera juga dan) mendapat lukayang sama (dalam peperangan Badar). Dan demikian itulah keadaan hari-hari (dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan), kami gilirkan dia antara sesama manusia, (supaya menjadi pengajaran) dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman (dan yang sebaliknya), dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati Syahid. Dan (ingatlah), Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa-dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir.

Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk Syurga padahal
belum lagi nyata kepada Allah (wujudnya) orang-orang yang berjihad (yang
berjuang dengan bersungguh-sungguh) di antara kamu, dan (belum lagi)
nyata (wujudnya) orang-orang yang sabar (tabah dan cekal had dalam
perjuangan)? ”.

(Maksud Ali Imran: 139-142)

Selang beberapa ayat selepas itu, Allah berfirman lagi,yang bermaksud:

“Dan demi sesungguhnya, Allah telah menepati janji-Nya (memberikan
pertolongan) kepada kamu ketika kamu (berjaya) membunuh mereka
(beramai-ramai) dengan izin-Nya, sehingga ke masa kamu lemah (hilang
semangat untuk meneruskan perjuangan) dan kamu berbalah dalam urusan
(perang) itu, serta kamu pula menderhaka (melanggar perintah Rasulullah)
sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai
(kemenangan dan harta rampasan perang). Di antara kamu ada yang
menghendaki keuntungan dunia semata-mata, dan di antara kamu ada yang
menghendaki akhirat, kemudian Allah memalingkan kamu daripada
menewaskan mereka untuk menguji (iman dan kesabaran) kamu; dan
sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, (semata-mata dengan limpah
kurnia-Nya). Dan (ingatlah), Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada
orang-orang yang beriman.

(Ingatlah) ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedang Rasulullah (yang masih berjuang dengan gagahnya) memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu (untuk berjuang terus tetapi kamu tidak mematuhinya). Oleh sebab itu Allah mem-balas kamu (dengan peristiwa) yang mendukacitakan (kekalahan),dengan sebab perbuatan (kamu menderhaka) yang mendukacitakan (Rasulullah) itu, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu, dan tidak (pula bersedih) akan apa yang menimpa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan”.

(Maksud Ali Imran: 152-153)


Wednesday, 28 November 2012

Oh it's me! Jom Semua Berpegang Tangan!


Suatu hari islam akan bangkit dan kita sebagai generasi muda yg akn mmbuatkn islam kembali gemilang..mari same2;)kite hanye kuat bile brsatu~

A dialogue between Palestine, Egypt and Israel
by Fared Isa
editor : IskethaykaL
Palestine : Why did you do this to us?

Egypt : Did what?

Palestine : Stop pretending. You know what I mean.

Egypt : No, I don’t!

Palestine : Fine, let me tell you silly, about the tunnel, why did you block the tunnel?

Egypt : Owh, about that. Sorry, I strongly think that’s my territory, so I have the right to do whatever I want. Furthermore, I just want to stop you from smuggling.

Palestine : Yes I know that’s your territory. But you knew how Israel blocked our supplies for foods, oils and all necessities from coming in, and if not because of the tunnel, we are already died in hunger. Now you want to block the tunnel. How could you do this to us? We are brothers! Please don’t forget that this world is not belong to us, its belong to Allah The Almighty! And He just lend it to us!

Egypt : errr… (feel guilty)...

Then come Israel.

Israel : What’s the problem here?

Palestine : Go away! It’s none of your business!

Israel : It’s my business because you are bullying my friend here! O my friend Egypt, tell me, what’s the problem?

Egypt : emm… (looked down then speak slowly)... Palestine is mad at me because I blocked the tunnel.

Israel : Owh about that. Then why did you afraid? You don’t have to be afraid, I’m here. I will protect you and will always protect you Egypt.

Egypt : (silence, felt ashamed)

Palestine : Egypt, please, we are Muslim, I know you are under pressure from Israel, and I know that you know who’s the real bully here. It’s not me, it’s Israel!

Israel : Hey watch your mouth Palestine, don’t try me!

Palestine : What?! What are you going to do Israel?! What else that could be more worse than what you had done to us on the ‘Nakba’! On 15 May 1948! Don’t you ever dare to forget that date Israel! You came to our land, you established the living of Jews, Zionist acted cruelly and dispelled more than 800 000 Palestinian from our very own country! Not enough with that, you destroyed 478 villages among 580!

Egypt’s face dropped down. He felt so ashamed, guilty, regretted. When Israel saw that, he panicked. His face became red as he was mad. Then immediately he punched Palestine face and Palestine fall to the ground.

Israel : See, I warned u!

Palestine : Why! That’s all that you can do! Do you really think by punching me at my face will make me scared! Not a chance Israel! Not a chance! Like I said Israel, you had done worse to us. Don’t you forget it Israel! And if you pretend to forget it, let me remind you Israel.

(Israel became more panicked. He didn’t know what else that might come from Palestine’s mouth, and he afraid it will affect his relation with Egypt. )

While Palestine got back to his feet and shed the blood on his lips from the punch by Israel, he continued.
Palestine : Do you remember 9 April 1948 Israel? The chaos that you had done at Deir Yassin. DO U REMEMBER?! You came to Deir Yassin with your army and without sympathy you started to burn the village! You burned down our house Israel! Not enough with that, while the house was burning, you waited outside of the house, and when people running out of the house to save themselves from the fire, you shot them at the head! At their head Israel! Without any sympathy! You shot women, old people and kids! The people that you shot without any sympathy. My parents, my children, my wife, my brothers, my sisters, they all were my family Israel!

(At this moment, tears started to run down on the cheek of Palestine, he could not bear it anymore, he felt so sad remembering what Zionist had done to Palestinian.)

Palestine : Why you did that Israel? Why you have to act so cruel Israel? Why you have to shoot the kids while they were trying to save themselves from the burning house? They were scared Israel. They just wanted to save themselves. But you killed them all. What have they (kids) done to you that made you shot them at their head? They did nothing wrong Israel. They were just children. Where’s your humanity Israel? (…Palestine sobbing...)

Egypt started to cry.

Israel panicked that suddenly he shout at Palestine.

Israel : Hey shut your mouth Palestine! That’s enough!

Without care of Israel, Palestine continue in sobbing.

Palestine : My brother Egypt, please, look me in my eyes and tell me that I was wrong. They (while pointing his finger at Israel) are an animal, worse than animal! Have you forget that hundreds of heavily-armed Jews massacred a little village near Baitul-Maqdis (Jerusalem) of 200 Arabs. They raped the women and children, then crushed their heads with rocks until the brain blew out.

(Egypt fall to his knees, he could not barely stand anymore, he felt so weak.)

Israel was surprised. He then hit Palestine face again. This time harder. Palestine fall to the ground. Without waiting, Israel then kick Palestine face, again and again. Israel acted like crazy man who was losing his mind. Palestine was groaning in pain.

Egypt : STOP IT ISRAEL! Please stop! (crying and pleading Israel to stop, he could not bear looking Palestine was hit like that)

But Israel will never stop. He hated Palestine so much. He keep on kicking Palestine. Egypt then felt something wrong when he saw Israel picked up a big stone near him.

Egypt : NO, NO ISRAEL,,,PLEASE DON’T… PLEASE,,,NOO,,!!!

It was too late, Israel hit Palestine face as hard as he could with the stone. Blood burst out all over his face. Israel then became panicked and fled from the scene.

..........(Silence for a moment)..........

Egypt was surprised by the scene that he just saw. Egypt then immediately run to Palestine and hold Palestine head. His face was covered with blood. He was still breathing, but so weak. Palestine was dying.

Egypt (while crying) : Palestine, wake up Palestine, please my dear brother, wake up, please don’t die. Don’t leave me.

With few strength left, Palestine softly spoke to Egypt’s ear...

" Don’t cry my brother. Don’t cry, be strong. Israel can kill me, but he will never kill my spirit. He can kill my whole country, but he can never kill the passion of Muslim around the world. By God wills, Islam will rise someday. But before that, we need to unite my brother. You, me and all our brothers of Islam around the world should unite as one. We should stop fighting among us. We should stop depending on Israel and America. We Muslim, should embrace as one, and love each other as a family for the sake of our beloved religion, Islam. And when that time come, Islam will rise as high as ever. Trust in ourselves that we can and we will win. Remember, Allah will always be on our side. We can bring the change to the world. Islam will rule the world someday. InsyaAllah. "

Egypt : I will my brother, InsyaAllah, I will remember all your words.

Saturday, 24 November 2012


Helo, Kita Ini Seriyes Atau Tidak..??

[Kredit]

"Maka apakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu main-main dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"
[al-Mu'minun, 23:115]

Anda yang pernah melalui pengisian Ini Sungguh Kool! pasti akan tercebik atau tersenyum keji di dalam hati lantas berkata,

"Eleh, aku tahulah. Manusia diciptakan ada dua tujuan hidup; menjadi a'bid dan khalifah. Kacang cap Pagoda je ohoii!"

Err.  

Tetapi bagaimana untuk kita kaitkan ayat ini dengan diri kita sebagai seorang dai'e..?

Uhm uhm.

Anda sudah bersedia untuk dibakar..? Atau disiat-siat hati anda sampai mengalir air mata darah..? Baiklah. 

Saya berikan anda sepotong lagi ayat chenta yang saya ciplak dari al-Quran.

"Belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman, untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan (kepada mereka) dan janganlah mereka (berlaku) seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik." 
[al-Hadid, 57:16] 

Uhm uhm.

Saya kira kini anda sudah boleh mengagak apa yang saya mahu bebelkan.  

Mari saya tanya anda beberapa soalan.

Sudah berapa lama anda bergelar seorang Muslim?

Sudah berapa lama pula anda disepak dan dilanggar Makcik Hidayah..?

Sudah berapa lama anda jatuh chenta dengan tarbiyah dan dakwah..?

Dan sudah berapa lama pula anda berani menggelarkan diri anda sebagai seorang dai'e yang mahu menggalas tugas Syahadatul Haq itu..?

Baiklah, anda sudah menjawab semua persoalan itu? Sekarang beberapa soalan yang menampar-nampar pipi hati pula (bayangkan Bruce Lee sedang berteriak kuat sambil melempang musuhnya).

Semenjak itu, berapa ramai orang yang sudah tersentuh dengan qudwah yang kita tunjukkan sebagai seorang Muslim?

Sejak itu, sudah berapa kali kita mengucapkan syukur kerana ditakdirkan untuk dilanggar lari oleh Makcik Hidayah?

Semenjak itu, sudah berapa ramai yang kita ajak untuk sama-sama jatuh chenta berguling-guling dengan tarbiyah dan dakwah..?

Dan sejak hidung kita kembang-kempis, dahi berkerut penuh semangat untuk melaksanakan tugas Syahadatul Haq itu, sudah berapa ramai yang berjaya kita perangkap, jerat dan humban masuk ke dalam gerabak tarbiyah dan dakwah ini..?

Uh oh.

Ye ye, silakan hembus hingus dan lap mata anda yang sudah banjir itu. Err, perlukan tisu tambahankah..?

Teruskanlah dengan alasan retorik anda, "Akhi Inche gabbana, bukankah Allah tidak melihat pada hasil sesuatu usaha? Bukankah anda sendiri yang syok pompam bombam berhujah betapa Allah hanya melihat dan menilai kepada keikhlasan dan kesungguhan..?? Haish."

Anda benar. Ya, anda benar. 

Giliran saya untuk bertanya kepada anda sekali lagi.

Benarkah kita sudah benar-benar ikhlas berusaha..?

Betulkah kita bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kita sebagai 'abid dan khilafah?

Dan sungguhkah kita telah merancang, mengatur strategi, bermuhasabah, berbincang dan sama-sama berqadhaya untuk memastikan gerak kerja kita benar-benar tersusun..?

Jika kita sudah melakukan semua itu, baharulah kita layak untuk mengatakan, "Ohoii Inche gabbana! Kami sudah berusaha tetapi kepada Allah lah kami menyerahkan segalanya!"

Kadang-kadang.. Silap, lebih sering dari kadang-kadang, saya selalu kechiwa melihatkan para penggerak dakwah yang lebih suka dan cukup kreatif memberikan pelbagai aneka alasan  bagi mempertahankan diri mereka yang malas dan culas daripada bergerak.

"Akhi jauh sangatlah tempat tu. Takde tempat lain ke untuk ana bawa bulatan gembira..? Ana bukan apa.. Kerja pon selalu balik lewat. Harap dapatlah nta pertimbangkan ye."

"Akak, saya dah cuba dah nak DF hadek-hadek tu. Tapi saya bukan apa, rasa hadek-hadek tu dah ada orang lain yang target. Nanti malaslah nak gaduh-gaduh semua."

"Syaikh! Ana rasa belum bersedia lagilah nak bawa bulatan gembira tu. Banyak lagi ilmu-ilmu yang ana tak kuasai. Nanti kalau anak-anak bulatan gembira ana tanya pasal hukum ni lah, kaedah tu lah.. Matilaaaahh ana nak jawab nanti!"

"Aiseh wiken ni saya dah ada program la. Dah lama rancang. Dah tiga bulan lebih saya janji dengan kawan-kawan saya. Minta maaf tak dapat nak hadiri konferens riang tu."

"Aaseef saya belum bersedia. Fulsetop." 

"Leh, bukan salah aku doh. Aku nak je buat. Tapi orang atas tak bagi, orang atas yang halang. Nak buat camne..?? Kau salahkah orang ataslah! Aku takde kuasa kottt.."

"Hmmm aku bukan apa bhai. Aku rasa jahiliyyah dalam diri aku ni banyak lagi tak setel.. Segan ah nanti, anak-anak usrah perhatikan. Ish takpelah, berilah aku masa sikit lagi.."

Aduhai. 

Walhal ada masa untuk berfoya-foya.

Walhal ada wang untuk bersuka-ria.

Walhal ada tenaga untuk bergembira.

Dan anda kata anda belum bersedia..?? Dan anda dakwa anda tidak bermaya..?? Dan anda sangka anda tidak punya upaya...?? Pfffttt!

Apa lagi yang anda tunggukan..? Langit terbelah dua..??

Apa lagi yang anda nantikan..? Keluar raksasa gorgon dari Selat Melaka..??

Apa lagi yang anda mahukan..? Turun segunung emas dari langit kelima..?? 

"Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehiudpan) di akhirat hanyalah sedikit!"
[at-Taubah, 9:38]

Air mata mengalir tidak terhenti-henti.

Memetik kata-kata Syaikh Ahmad Rasyid dalam karya Super Saiyanya, al-Muntalaq:

"Ini adalah kerana untuk menyelesaikan permasalahan dunia Islam hari ini, tidak perlu kepada berpindahnya bilangan yang besar dari mereka yang lalai dan menyeleweng kepada berpegang-teguh dengan Islam. Tetapi apa yang diperlukan ialah menyedarkan mereka yang sudah pun berpegang dengan Islam, membangkitkan kesungguhan mereka dan memperkenalkan kepada mereka jalan amal dan fiqh da’wah." 

Jadi kita yang mana..? Yang mengingatkan atau yang lalai itu? Yang menyedarkan atau yang menyeleweng itu...?  

Kata as-Syaikh lagi: 

"Walaupun kebelakangan ini telah banyak seruan dari dai'e Islam yang mengajak orang ramai, khususnya kepada mereka yang bersembahyang (ahli ibadat) supaya bekerjasama dan menolong dai'e Islam dalam kerja-kerja amar makruf, nahi mungkar ini, namun begitu sebahagian besar dari mereka hanya menggelupur sedih dengan realiti orang Islam. Mereka masih tidak mengetahui jalan kerja (tariqul ‘amal). Kalaupun mereka tahu, mereka dihalang pula oleh rasa takut dan ingin menjaga kepentingan. Takut memikul risiko dakwah dan pengorbanan serta inginkan harta dan kepentingan dunia."

Cukuplah. Cukuplah! Adakah kita ini golongan yang bekerja, atau mereka yang lalai dan bermain-main...??  

"Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah...??"

-gabbana-

Bukan, ini bukan post emo. Ini post peringatan untuk diri sendiri yang marhaen ini dahulu, sebelum mengingatkan anda yang lain.

Juga bukan post "Inche gabbana, cuba berlapang dada sedikit. Kita mana nak tahu hati masing-masing..?"

Harapnya anda sudah cukup matang untuk membezakan antara retorik dan fakta.

Aman.

Cool Neon Green Outer Glow Pointer

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...